06-39198530 info@staopshop.nl

Algemene voorwaarden Scholten Wellness te Leersum c.q. de StaopShop.nl te Amerongen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Scholten Wellness te Leersum c.q. de StaopShop.nl te Amerongen als verkoper of verhuurder (hierna: SW), en de klant (koper of huurder). Eventuele door de klant gehanteerde inkoopvoorwaarden worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1: De overeenkomst
Een overeenkomst wordt geacht tot stand gekomen te zijn, indien het door SW gedane aanbod door de klant is aanvaard. Indien de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd geldt de schriftelijke vastlegging. De door SW overeengekomen prijzen zullen worden gehandhaafd, tenzij sprake is van kennelijke drukfouten of vergissingen.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden door toedoen of nalaten van de klant, zal SW gerechtigd zijn de in redelijkheid door hem gemaakte kosten aan de klant in rekening te brengen onder de verplichting deze te specificeren.

Artikel 2: Levering
SW bevestigt de leveringsdatum aan de klant. Het feitelijke afleveringstijdstip geldt als levering. Indien overeengekomen zorgt SW voor de installatie op de plaats waar het artikel werkzaam dient te zijn. Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten hiervan bij de overeengekomen prijs inbegrepen. Eventuele bijkomende kosten, zoals de aanleg van leidingen, stopcontacten of andere voorzieningen, alsmede extra kosten voor het transport naar verdiepingen, zullen als extra installatiekosten worden doorberekend. Indien de levering niet op de afgesproken datum kan plaatsvinden omdat de klant niet op de plaats van aflevering aanwezig is of de levering verhindert, zullen de kosten van elke volgende leveringspoging bovenop de overeengekomen prijs extra in rekening worden gebracht.

Artikel 3: Overmacht SW
Als levering niet kan plaatsvinden door oorzaken welke niet aan de klant zijn toe te rekenen, dan zal SW de klant daarvan in kennis stellen en een nieuwe leveringsdatum voorstellen. Indien levering onmogelijk is geworden door overmacht of omdat een product uit de handel is genomen dan is SW gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden. Onder overmacht wordt tenminste verstaan: staking, oproer, molest, diefstal of brand bij SW of zijn toeleveranciers, alsmede elke andere onvoorziene van buiten komende oorzaak. Indien SW zich op overmacht beroept, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst zonder verdere kosten te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de kennisgeving, aan de klant geretourneerd.

Artikel 4: Garantie
SW levert goederen, tenzij anders overeengekomen, met een garantietermijn van 6 maanden op defecten van binnenuit. Deze garantie betreft de normale werking van het geleverde artikel conform de gebruiksaanwijzing. Storingen die de normale werking van het artikel verhinderen zullen binnen de garantietermijn kosteloos door SW zo goed mogelijk worden verholpen. Normale slijtage van bekleding en andere gebruikssporen die bij normaal dagelijks gebruik optreden vallen niet daaronder. Op accu’s in stoelen en scootmobiels geldt eveneens geen garantie. Indien een storing niet ter plaatse kan worden verholpen is SW gerechtigd het artikel in overleg met de klant om te ruilen voor een goed functionerend gelijkwaardig artikel, al dan niet met verrekening van een meer- of minderprijs. Defecten ontstaan door een van buiten komende oorzaak, opzettelijke beschadiging en vernieling alsmede schade als gevolg van onachtzaamheid vallen buiten de garantie. Hieronder vallen o.a. beschadigingen aangebracht door huisdieren en kinderen.

Artikel 5: Reclameren
De klant dient de afgeleverde artikelen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te controleren op eventuele gebreken of defecten. Reclameringen op grond van gebreken of mankementen van de geleverde zaken dienen binnen deze 14 kalenderdagen schriftelijk bij de verkoper te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht van reclame geacht wordt te zijn vervallen.

Artikel 6: Betalingen
Leveranties geschieden met een aanbetaling en na volledige betaling van de gehele koopsom op het moment van levering. Indien anders wordt overeengekomen dan dient dit schriftelijk te zijn overeengekomen en geldt de dan overeengekomen betalingstermijn. Bij het overschrijden hiervan zal vanaf het moment van ingebrekestelling de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn. Na eenmalige aanmaning heeft SW het recht zijn vordering tot incasso uit handen te geven, en is de klant gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die daarvan het gevolg zijn. SW is gerechtigd eventuele nog lopende leveranties op te schorten in afwachting van integrale betaling van de openstaande facturen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
Zolang de klant niet aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijven alle geleverde zaken het eigendom van SW. De eigendomsovergang vindt pas plaats nadat alle verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
Zolang de klant in verzuim is, zal deze SW te allen tijde toegang geven tot de door SW geleverde zaken. Aan SW wordt door de klant onherroepelijk toestemming verleend om ten gunste van SW een bezitloos pandrecht te vestigen op alle geleverde zaken en rechten.

Artikel 8: Reparaties buiten de garantietermijn
Indien een apparaat aan SW ter reparatie wordt aangeboden, zal deze een ontvangstbewijs aan de klant afgeven met vermelding van type- en serienummer en vermelding van de klacht. Vanaf het moment van afgifte van het ontvangstbewijs zal het artikel voor rekening en risico van SW zijn totdat het artikel wederom door de klant in ontvangst is genomen. Op elke uitgevoerde reparatie geldt bij normaal gebruik een garantie van 3 maanden. Met betrekking tot reparaties is SW gerechtigd, indien door de klant niet aan alle betalingsverplichtingen is voldaan, teruggave van gerepareerde goederen op te schorten.

Artikel 9: Geschillen en privacy
Alle geschillen zullen worden beslecht volgens het Nederlands recht door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij de partijen schriftelijk vooraf overeenkomen het geschil door een Geschillencommissie te laten beslechten. Gegevens van klanten worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden en zullen uitsluitend worden gebruikt voor diensten waarom de klant specifiek heeft gevraagd.